Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022 R.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego tegoroczni maturzyści odbierają 5.07.2022 r. o godz. 10.00

Absolwenci lat ubiegłych odbierają zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych od 5.07.2022 r. od godz. 8.00 w sekretariacie szkoły.

 TERMIN POPRAWKOWY
1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.
2. Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
3. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r.

 

MATURA 2022

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW  – MATURA 2022

Na egzaminie można mieć ze sobą małą butelkę wody.

Nie można wnosić  na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu

– dokument tożsamości

– długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

– własne przybory typu  linijka, cyrkiel

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM SZKOŁA ZAPEWNIA KALKULATOR , LUPĘ , WZORY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY.

 

 

UWAGA:

Absolwenci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, mogą zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu rozszerzonego. Aby tego dokonać, należy pobrać załącznik  EM 2022 Zalacznik 5b, wypełnić i odesłać mailem na adres szkoły agroradom@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 do godziny 13.00.

 

Komunikaty, ogłoszenia

 

Komunikat o harmonogramie EGZAMINU MATURALNEGO 2022

ORGANIZACJA MATURY 2022 –

DEKLARACJA MATURALNA – 2022

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

Składający deklarację może korzystać z systemu ZIU. Logowanie do ZIU będzie możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Dla absolwentów jest to ten sam login który otrzymali przy zdawaniu egzaminu maturalnego za pierwszym razem.  W przypadku braku, można  otrzymać  nowe hasła wyłącznie osobiście po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z macierzystą szkołą.

Aby złożyć e-deklarację w systemie ZIU należy:

  1. Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje: Login, Hasło, Adres serwisu,

Kod zdającego, Data wydruku.

  1. Wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login oraz hasło w odpowiednie pola  i kliknąć przycisk Dalej  lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną .

Zdający może wybrać, w jaki sposób zgłosi swój udział w egzaminie maturalnym  – przez złożenie deklaracji w postaci papierowej czy elektronicznej. Pełne informacje dotyczące zasad i organizacji  MATURA 2022 znajdują  się w 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (oke.waw.pl)

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI MATURALNEJ UPŁYWA  7 LUTEGO 2022

 

 

Skip to content