Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów zainteresowanych tematyką urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060, pt.:  „Rozwój  umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w  terminie

od 18.11.2019 do 29.11.2019 roku w ośrodku DEULA Nienburg

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 20 czerwca  br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za ostatni semestr roku szkolnego 2018/2019, ocenę z zachowania oraz oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, a także liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych musi potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe podejmowane działania na rzecz szkoły, udział w innych projektach, odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z techniką urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.

 

2. Ankieta

3. PROTOKÓŁ wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Uwzględniając kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji, Komisja rekrutacyjna w dniu 21 czerwca 2019 roku ze złożonych 22 ankiet zgłoszeniowych, wybrała niżej wymienionych uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki , do udziału w projekcie nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach którego uczestnicy wyjadą na staż zawodowy.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 18  do 29 listopada  2019 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego.

NAZWISKO IMIĘ klasa razem
1 Bilski Kacper 2Tu 25,50
2 Garczyński Eryk 2Tu 26,50
3 Stepień Jan 2Tu 22,50
4 Czerwiec Daniel 1Tku 26,50
5 Płatos Piotr 1Tku 25,50
6 Płodzik Patryk 1Tku 35,00
7 Ryszewski Zbigniew 1Tku 28,00
8 Wiechecki Sebastian 1Tku 36,00
9 Faliński Kacper 2Tm 28,50
10 Gomuła Stanisław 2Tm 27,00
11 Janas Dominik 2Tm 30,00
12 Mąkosa Mikołaj 2Tm 24,50
13 Papuć Wiktor 2Tm 26,00
14 Stępień Adrian 2Tm 33,00
15 Utkowski Kacper 2Tm 25,50
16 Węgrzyn Adrian 2Tm 28,00
Rezerwa
17 Kowalczyk Adrian 2Tm 21,50
18 Lis Krzysztof 2Tm 21,50
19 Kołodziejczyk Krystian 2Tm 21,00
20 Słomczyński Norbert 2Tm 21,00

 

 

Komisja w składzie:

Z-ca kier. Szkol. Prakt.                                          Marzena Senator              …………………………

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego               Emilia Zamkowska           ………………………….

Nauczyciel kształcenia zawodowego               Tomasz Jagiełło               ………………………….

Opiekun/Nauczyciel kształcenia zawodowego   Grzegorz Leszczyński    …………….…..………

 

4. Sprawozdanie

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej wrócili po dwóch tygodniach ze stażu w ośrodku DEULA Nienburg położonego w Dolnej Saksonii w Niemczech. Staż odbył się w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” i trwał od 18 do 29 listopada 2019r. Uczestniczyło w nim 16 uczniów, którzy pod opieką Emilii Zamkowskiej oraz Grzegorza Leszczyńskiego nabyli nowe umiejętności zawodowe, językowe oraz doświadczenie życiowe.

Uczniowie w czasie stażu:

  • poznali możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: odnawialne surowce, fotowoltaika, energia wiatru oraz funkcjonowanie elektrowni wodnej i elektrociepłowni
  • przeanalizowali systemy uzyskiwania energii cieplnej z źródeł energii odnawialnej
  • zapoznali się z zasadami funkcjonowania systemów w biogazowniach m.in.: uzyskiwanie energii elektrycznej i energii cieplnej, wykorzystanie energii cieplnej, sposobów magazynowania energii elektrycznej
  • przeanalizowali systemy przetwarzania odpadów i pozyskiwania energii cieplnej oraz systemu działania turbiny wiatrowej
  • poznali technologie stosowane w nowoczesnych samochodach zasilanych energią elektryczną
  • opanowali umiejętności montowania połączeń i obwodów elektrycznych
  • opanowali umiejętność spawania oraz obróbki metali.

Staż nie ograniczał się tylko do zdobywania wiedzy i opanowywania umiejętności ale także do poznawania kultury i tradycji naszych sąsiadów. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili także miasteczko Nienburg, w którym położony jest ośrodek DEULA oraz sąsiednie miasta Bremen oraz Bremenhaven. W miasteczku Autostadt w Wolfsburgu poznali możliwości wykorzystywania energii odnawialnej do zasilania różnych form służących do spędzania czasu wolnego.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Nienburg certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAiGŻ w Radomiu o odbyciu stażu. Uczniowie otrzymają również europejski dokument EUROPASS Mobilność uznawany we wszystkich krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wyjazdu!

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content