Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Rekrutacja 2022/2023

Nabór do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta w Radomiu,  odbywa w sposób elektroniczny. Kandydaci mogą skorzystać z dwóch opcji logowania do szkoły.

Kandydaci do szkoły:

 • logują się przez system naboru i wypełniają podanie na stronie:

https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

następnie,  wypełnione podanie podpisuje rodzic (opiekun prawny) oraz kandydat i przynosi do szkoły pierwszego wyboru.

następnie,  wypełnione podanie podpisuje rodzic (opiekun prawny) oraz kandydat i przynosi do szkoły pierwszego wyboru.

 

I. Nabór w roku 2022/2023 do ZSCKR w Radomiu

  Nabór w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu odbędzie się do klas, w których oceny przeliczane będą z następujących przedmiotów:
  

5 – letnie TECHNIKUM na podbudowie szkoły podstawowej :

 1. technikum weterynarii
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, biologia, chemia
 2. technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka,j.obcy , zajęcia techniczne
 3. technikum architektury krajobrazu
  przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka
 4. technikum żywienia i usług gastronomicznych
  przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne
 5. technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, jęz. obcy, zajęcia techniczne

 

3 – letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

1. mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 3-letnia 
j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne

 

Przeliczanie ocen oraz osiągnięć na punkty – rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

 Harmonogram rekrutacji

II. Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu:

 • Wydrukowane podanie pobrane z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów) lub podanie wydrukowane z Formularza Rekrutacyjnego ze strony agroradom.edu.pl
 • W ZSCKR wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie. Od 16 maja 2022 r.  takie skierowanie otrzymuje kandydat, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe). Zaświadczenie należy dostarczyć do 27 lipca
 • Kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ukończenia szkoły podstawowej
 • Oświadczenie o posiadaniu lub braku dokument z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej
 • W przypadku gdy:
  – rodzina kandydata jest wielodzietna,
  – kandydat ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  – jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne,
  – rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne,
  – kandydat wychowywany jest przez jednego opiekuna –
  – kandydat objęty jest pieczą zastępczą,
  należy dodatkowo wypełnić  załączniki do podania

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia, karta szczepień.
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.
 • Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście zakwalifikowanych do przyjęcia przy czym czynności te nie muszą być dokonywane osobiście przez kandydata.

 

III.  Atuty Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu:
 • jedyna szkoła w Radomiu i regionie prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • szkoła posiada w pełni przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na realizację innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • nauka w naszej szkole odbywa się jednozmianowo czyli w godzinach 8.00 – 15.00
 • posiada ciekawy program działalności pozalekcyjnej (m.in. kółka: kelnerskie, historyczne, sportowe zajęcia pozalekcyjne, szkolny wolontariat),
 • szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy,
 • szkoła umożliwia realizację programu nauki jazdy samochodem i ciągnikami (prawo jazdy kat. B i T),
 • dysponuje odpowiednimi do wymogów programowych pracowniami,
 • szkoła posiada nowoczesną pracownię żywienia i gospodarstwa domowego, pracownię weterynarii, pracownię urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • szkoła posiada warsztaty szkolne,
 • szkoła wyposażona jest w ciągniki, samochody, maszyny rolnicze.

Regulamin rekrutacji 2022.2023:

 

Skip to content