Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Na podstawie:
− art. 140 oraz ar. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737);
− Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023,
− Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu.

TERMINY
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:
– czteroletnich liceów ogólnokształcących
– pięcioletnich techników
– trzyletnich branżowych szkół I stopnia
– klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe
na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2023 r.
– trzyletnich branżowych szkół I stopnia
na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 – tutaj

 

 

 Lp.
 

 Rodzaj czynności  
 

 Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 

 Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

 

 

 

od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

 

 

od 31 lipca 2023 r.
do 2 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 12 lipca 2023 r.

 

3 sierpnia 2023 r.

 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 

do 18 lipca 2023 r.

 

do 8 sierpnia 2023 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21 lipca 2023 r.

 

9 sierpnia 2023 r..

 

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

 

od 15 maja 2023 r.
do 24 lipca 2023 r.
od 31 lipca 2023 r.
do 9 sierpnia 2023 r.
7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

od 21 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
od 9 sierpnia 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
11 sierpnia 2023 r.
do godz. 14.00
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

27 lipca 2023 r.

 

11 sierpnia 2023 r.

 

10. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

 

do 28 lipca 2023 r.

 

do 14 sierpnia 2023 r.

 

11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 1 sierpnia 2023 r.

 

do 16 sierpnia 2023 r.

 

12. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dodatkowe informacje:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Skip to content