Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do projektu ERASMUS+ nr 2019-1-PL01-KA102-062627, pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 09.03.2020 do 20.03.2020 roku w ośrodku DEULA Nienburg

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 13 stycznia 2020r. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej (można w formie elektronicznej lub wydruk pozostawić w sekretariacie, w kopercie z napisem Projekt – 1 grupa). Średnią ocen oraz ocenę  zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznych (z dziennika roku szkolnego 2019/2020). Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych potwierdzi zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie tej ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty wymagane do realizacji projektu. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z mechanizacją rolnictwa, techniką rolniczą i agrotroniką, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim. Ponadto, w procesie rekrutacji będą uwzględniane w tym projekcie, a także będą preferowane osoby, u których zostały zdiagnozowane indywidualne potrzeby pedagogiczne (DIPP), potwierdzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.

Wyłonionych zostanie 9 uczestników na liście głównej i kilka osób na liście rezerwowej. W projekcie mogą uczestniczyć stażyści z poprzednich lat, ale pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w żadnym projekcie z wyjazdem na staż zawodowy.

 

2. Protokół z rekrutacji

wyboru uczestników do projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 24 stycznia 2020 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSAiGŻ, do udziału w projekcie, w ramach którego uczestnicy odbędą zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 09  do 20 marca  2020 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej.

  Nazwisko Imię klasa punkty
1 Bąk Tomasz 2TM 32,00
2 Kowalczyk Adrian 3TM 36,50
3 Lis Krzysztof 3TM 34,50
4 Łukomski Bartłomiej 2TM 31,50
5 Padewski Piotr 2TM 39,50
6 Pudło Krystian 2TM 33,50
7 Tomczak Kacper 2TM 37,50
8 Wachnicki Filip 2TM 39,50
9 Zamkowski Kacper 2TM 38,00
Rezerwa
10 Lewandowski Kacper 2TM 29,00
11 Markowski Dominik 3TM 27,50
12 Utkowski Kacper 3TM 30,50

 

Komisja w składzie:

 

Kierownik Warsztatów Szkolnych Marzena Senator
Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego Emilia Zamkowska
Nauczyciel kształcenia zawodowego Marek Rudziński
Wychowawca kl.3TM Joanna Baran
Wychowawca kl. 2TM Aleksandra Skuza

 

3. Sprawozdanie

Uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, z klasy 2 i 3 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z uczniami Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi, z klasy 2 i 3 technikum agrobiznesu powrócili ze stażu w DEULA Nienburg w Niemczech. Staż był jednym z wielu etapów realizowanego projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”, który został opracowany przez konsorcjum dwóch wymienionych szkół, a wnioskodawcą projektu jest lider tego konsorcjum: Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska.
Jest to pierwszy projekt w naszej szkole, realizowany w ramach konsorcjum szkół, w poprzednich uczestniczyli wyłącznie uczniowie naszej szkoły. Udział w projekcie był doskonałą okazją do nawiązania międzyszkolnych znajomości, zintegrowania się.
Zaplanowany w ramach projektu staż miał trwać od 9 do 20 marca 2020r. Niestety z powodu ogłoszenia zagrożenia korona wirusem w Polsce i Niemczech, staż musiał zostać skrócony i trwał tylko tydzień od 9 do 13 marca 2020 roku.
Uczniowie podczas stażu doskonalili swoje umiejętności zawodowe. Obsługiwali najnowocześniejsze maszyny rolnicze z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Poznali innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcjach agregatów, a także doskonalili umiejętności z zakresie obsługi i eksploatacji agregatów. Dużo przyjemności sprawiły im zajęcia z zakresu rolnictwa precyzyjnego i oczywiście jazda ciągnikami z wykorzystaniem do kierowania sygnału GPS. Ponadto poznali budowę silników stosowanych w ciągnikach, a także doskonalili technikę jazdy i ćwiczyli obsługę wózka jezdniowego, ładowaczy. Mimo skrócenia pobytu w ośrodku DEULA Nienburg, ze względów epidemiologicznych, poznali walory historyczne miasteczka Nienburg oraz mieli okazję komunikacji w języku niemieckim z instruktorami/nauczycielami ośrodka szkoleniowego oraz mieszkańcami internatu DEULA Nienburg.
Opiekę nad stażystami sprawowali Emilia Zamkowska z ZSAiGŻ w Radomiu i Katarzyna Mindykowska z ZSLiA w Tucholi. .
W ramach tego projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, odbędą się wkrótce kolejne staże uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu oraz z Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, które zostały zaplanowane w Danii, we Włoszech i ostatnia grupa w Niemczech. Projekt realizowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej.
Opracowała
Emilia Zamkowska

 

4. Prezentacja ze stażu

Skip to content