Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Informacje ogólne o projekcie 2015-1-PL01-KA102-014935

logo power

 Streszczenie/Harmonogram wyjazdów

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej z Radomia. Temat niniejszego Projektu nawiązuje do ważnej problematyki związanej z ochroną środowiska przyrodniczego. Jesteśmy świadkami stale postępującej degradacji tegoż środowiska. Obowiązkiem szkoły zawodowej jest uczulać swoich uczniów na te ważne kwestie. Ponieważ ochrona środowiska dotyczy różnych grup zawodowych, w Projekcie może wziąć udział młodzież kształcąca się we wszystkich zawodach nauczanych w naszej szkole. Tak więc planujemy wyjazd czterech, 18-sto osobowych grup uczniów wraz z 2 opiekunami, z następujących techników: mechanizacji rolnictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, weterynarii oraz żywienia i usług gastronomicznych. W każdym z wymienionych zawodów występuje niebezpieczeństwo negatywnego wpływu używanych technologii i sposobów pracy na środowisko przyrodnicze. Staże zawodowe trwałyby po 2 tygodnie, a ich realizacja odbyłaby się od zimy 2015 roku do wiosny roku 2017.

Do współpracy w realizacji naszego Projektu starannie dobraliśmy naszych zagranicznych partnerów. Są to 2 ośrodki szkolenia zawodowego znajdujące się w różnych rejonach Niemiec: DEULA Nienburg, DEULA Hildesheim. Z tymi partnerami już w przeszłości współpracowaliśmy, znamy ich możliwości i walory. Projekt został poprzedzony wizytami wstępnymi u naszych partnerów. W czasie tych wizyt uzgodniliśmy zakres planowanego stażu oraz plan jego realizacji.

Biorąc udział w Projekcie uczniowie m.in. dowiedzą się, w jaki sposób Niemcy radzą sobie z zagrożeniami środowiska przyrodniczego związanymi: z chemiczną ochroną roślin, z nawożeniem mineralnym i organicznym, z utylizacją zużytych olejów, smarów, tłuszczów, oraz resztek spożywczych i różnorodnych opakowań, z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych, z problemami, na jakie można się natknąć, podczas uzyskiwania energii z biogazu, wiatru, czy Słońca. Stażyści będąc w Niemczech będą mieli możliwość obserwować działanie firm w zawodach, w jakich się kształcą. W efekcie będą mogli się przekonać, że na tego rodzaju usługi jest zapotrzebowanie. Podpatrując sprawdzone rozwiązanie niemieckie, mogą je zaimplementować w swoim środowisku.

Każde działanie służące aktywizacji ludzi w wieku produkcyjnym jest cenne, szczególnie na terenach z dużym bezrobociem. Z pewnością do takich działań można zaliczyć projekt, który ma w zamiarze zrealizować ZSAiGŻ. Cele projektu są współbieżne z polityką regionalną. Główne z nich to podjęcie działań w kierunku podniesienia poziomu wykształcenia, zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców regionu i poprawę znajomości języków obcych. Odbycie stażu przez naszych uczniów za granicą pozwoli im na zdobycie nowych praktycznych umiejętności. Może to wpłynąć na szybszą modernizację gospodarstw rolnych, powstanie małych firm usługowych, czy niewielkich lokali gastronomicznych, zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności.

Terminy wyjazdów:

Ośrodek Rozpoczęcie stażu Zakończenie stażu zawód
DEULA Nienburg 2016-02-22 2016-03-04 Technik weterynarii
DEULA Hildesheim 2016-11-21 2016-12-02 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
DEULA Hildesheim 2017-04-24 2017-05-05 Technik żywienia i usług gastronomicznych
DEULA Nienburg 2017-09-18 2017-09-29 Technik mechanizacji rolnictwa

 Regulamin wyboru uczestników

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE nr 2015-1-PL01-KA102-014935 „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pt.: Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”,który jest finansowany  przez Unię Europejską w ramach programu PO WER. 

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w okresie 31.12.2015r. do 30.12.2017r.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu – Mobilność w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III, IV kształcących się w zawodzie technik weterynarii (1 grupa), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (2 grupa), technik żywienia i usług gastronomicznych (3 grupa) i technik mechanizacji (4 grupa).
 4. W projekcie biorą udział 18 osobowe grupy uczniów (plus co najmniej dwie na liście rezerwowej), którzy po zakończonym przygotowaniu, pojadą na staż zawodowy do niemieckich Rolniczych Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego DEULA Nienburg i Hildesheim w ustalonych terminach.
 5. Dopuszcza się udział w poszczególnych grupach osób kształcących się w innych zawodach, jeśli wykażą się przed komisją rekrutacyjną zainteresowaniem problematyką grupy, w ramach której chcą wyjechać na staż. Decyzję w tej sprawie podejmują komisje rekrutacyjne na podstawie analizy dokumentów, rozmów z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów zawodowych.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w ZSAiGŻ w Radomiu. w okresie od 01 grudnia 2015r. (1 grupa rozpoczęcie) do 10.06.2017r. (4 grupa – zakończenie).
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego (innego dla każdej z grup) wchodzą:
 • nauczyciele języka niemieckiego
 • nauczyciel zajęć praktycznych,
 • wychowawcy klas
 1. Rozpoczęcie procesu rekrutacji ogłoszone zostanie m.in. na plakacie informacyjnym, stronie internetowej szkoły, przez radiowęzeł, a także przez wychowawców klas.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,  jest uczniem klasy I, II, III lub IV – lub tegorocznym absolwentem szkoły.
 3. Proces rekrutacji obejmuje:
 • rozmowę kwalifikacyjną
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny :

– formularz zgłoszenia – ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu,

– uzyskane wyniki kształcenia, ocena zachowania, opinia wychowawcy,

– zgodę rodziców

 1. Kryteria rekrutacji:

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. Zaplanowane są II etapy kwalifikacji.

 • I etap
 • Analiza formularzy (ankiet) pozwoli wyłonić komisji co najmniej 20 uczniów, którzy posiadają szerokie zainteresowania zagadnieniami związanymi z danym zawodem, a szczególnie problematyką grupy w ramach której organizowany jest wyjazd, ochroną przyrody oraz postępem technologicznym w poszczególnych branżach.
  • II etap
 • Decydującym kryterium wyboru osób, które przystąpią do drugiego etapu kwalifikacji będą:
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego lub pierwszego semestru (10 punktów max)
  • rozmowa kwalifikacyjna, w tym kompetencje językowe, praca na rzecz szkoły i samorządu uczniowskiego(10 punktów max)

(rozmowa będzie dotyczyła wyjazdu ucznia na staż zawodowy, pod uwagę będzie również brana opinia wychowawcy dotycząca zaangażowania w życie szkoły, reprezentowania szkoły w konkursach,  olimpiadach, udział w imprezach szkolnych, oraz trudna sytuacja ekonomiczna rodziny ucznia, rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkującej tereny wiejskie itp.)

 • zachowanie ucznia, frekwencja, (10 punktów max)
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej uczestników, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W wyniku kwalifikacji końcowej zostaną wyłonione 4 grupy po co najmniej 20 osób, w tym 18 osób na liście głównej
 3. Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczba punktów.
 4. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej liczby punktów, o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
 5. Osoby, które nie zostaną bezpośrednio zakwalifikowane na listę główną, znajdą się na liście rezerwowej.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 7.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenia i dokumenty wynikające z  wymagań i zasad udziału w projekcie i zajęciach przygotowawczych do stażu.
 8.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 10. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, są zobowiązani do udziału wraz z rodzicami/ opiekunami w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu, w trakcie którego zostaną podpisane umowy i inne wymagane dokumenty.
 11. W przypadku niewłaściwego zachowania po ogłoszeniu wyników rekrutacji, następuje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych.

§4

Procedura odwoławcza

 1. Niezakwalifikowani uczniowie będą mieć możliwość złożenia odwołania z dodatkową argumentacją i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.
 2. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Szkoły.

§5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSAiGŻ w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji      (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

Ankieta

Skip to content