Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Klauzula dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Paweł Frankowicz
 • E-mail: agroradom@wp.pl
 • Telefon: 331-09-01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu
 • Adres: Uniwersytecka 6 26-600 Radom
 • E-mail: agroradom@wp.pl
 • Telefon: 331-09-01

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest usytuowana jest na parterze. Do wejścia  do szkoły  prowadzi stopień z podjazdem dla wózków.

Skip to content