Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych do projektu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060, pt.:  „Rozwój  umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w  terminie od 30.09.2019 do 11.10.2019 roku w ośrodku DEULA Hildesheim

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 17 kwietnia br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019, ocenę z zachowania oraz oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, a także liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z dziedziną gastronomią, przetwórstwem artykułów spożywczych, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.

2. Ankieta

3. Protokół z rekrutacji

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Uwzględniając kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji, Komisja rekrutacyjna w dniu 14 maja 2019 roku ze złożonych 21 ankiet zgłoszeniowych, wybrała niżej wymienionych uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, do udziału w projekcie nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach którego uczestnicy wyjadą na staż zawodowy.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Hildesheim w terminie od 30 września do 11 października  2019 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej.

NAZWISKO IMIĘ klasa razem
1 Bilski Jan 2 29,50
2 Domagalska Ewelina 2 32,00
3 Górka Magdalena 2 33,50
4 Królikowska Sara 2 33,00
5 Nowak Joanna 2 33,50
6 Płatos Magdalena 2 34,00
7 Surowiec Krystian 2 35,00
8 Szwed Zuzanna 2 36,50
9 Wojtuniak Paulina 2 30,50
10 Kośla Marta 1 36,00
11 Mulik Joanna 1 34,50
12 Pysiak Agata 1 36,50
13 Senator Julita 1 32,00
14 Woś Andżelika 1 34,50
Rezerwa
15 Petrzak Dominika 1 29,00
16 Kępa Dominika 1 29,00
17 Rusinek Natalia 2 29,00

 

Komisja w składzie:

Z-ca kier. Szkol. Prakt.                                               Marzena Senator              ……………………………

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego               Emilia Zamkowska           ……………………………

Nauczyciel kształcenia zawodowego               Marianna Klocek               ……………………………

Wychowawca klasy 2Tż                                  Anna Stachowicz               …………………………..

Wychowawca klasy 1 Tż                                 Jolanta Biedka                   …………………………..

 

 

4. Sprawozdanie

Następna, już 4 grupa młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, kształcąca się w technikum żywienia i usług gastronomicznych powróciła ze stażu zagranicznego w ośrodku szkoleniowym DEULA Hildesheim, w Dolnej Saksonii w Niemczech. Staż odbył się w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” i trwał od 30 września do 11 października 2019r. Uczestniczyło 14 uczniów, którzy pod opieką Emilii Zamkowskiej nabyli nowe umiejętności zawodowe, językowe oraz doświadczenie życiowe.

Uczniowie w czasie stażu:

 • doskonalili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie słownictwa codziennego i specjalistycznego,
 • doskonalili umiejętność wdrażania zasad bezpiecznej obsługi konsumenta,
 • opanowali procesy bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności,
 • opanowali sposoby bezpiecznej dezynfekcji i konserwacji urządzeń w placówkach gastronomicznych,
 • określali zagrożenia i wdrażali kontrolę higieniczną potraw przygotowywanych w placówkach gastronomicznych,
 • opanowali sposoby organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych,
 • kształcili świadomość obowiązujących procedur i sposobów wdrażania unijnego systemu HACCP,
 • opanowali zasadę obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych i rozwiązań technologicznych stosowanych w gastronomii, przetwórstwie i produkcji żywności,
 • doskonalili porozumiewanie się z konsumentem w języku obcym,
 • kształtowali umiejętność wdrażania zasad bezpieczeństwa we własnej firmie,
 • diagnozowali zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne podczas przygotowania potraw,
 • opanowali bezpieczną obsługę urządzeń podczas wykonywania obróbki cieplnej.

W czasie wolnym, po zrealizowanych zajęciach, uczniowie zwiedzili miasteczko Hildesheim, położony obok zamek książąt hanowerskich Marienburg, pobliskie miasta: Hanower, Bremen oraz miasteczko samochodowe Autostadt w  Wolfsburgu. Spędzili również ekscytujące chwile w miasteczku rozrywki Heide Park.  w Soltau.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAiGŻ w Radomiu o odbyciu stażu. Uczniowie otrzymają również europejski dokument EUROPASS Mobilność uznawany we wszystkich krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wyjazdu!

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content