Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

W  roku szkolnym 2023/2024 oferujemy kształcenie w:

5 – letnim Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w następujących zawodach:

 • TECHNIKU WETERYNARII
 • TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
 • TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 • TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • TECHNIKU ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIKUM WETERYNARII – 5-letnie

Uczniowie poznają w trakcie nauki tajniki anatomii i fizjologii zwierząt, hodowli i rozrodu zwierząt. Nauczyciele przekazują  wiedzę dotycząca niesienia pomocy zwierzętom, uczą jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi.  Młodzież nabywa umiejętności związane z podawaniem leków, iniekcjami, zakładaniem wenflonów, podawaniem kroplówek, asystą przy zabiegach  chirurgicznych.

Absolwent kończąc naszą szkołę jako technik weterynarii może pracować m.in.: w zakładach leczenia zwierząt, gospodarstwach hodowlanych, schroniskach, urzędach celnych, zakładach produkcji żywności, rzeźniach, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych, stadninach koni.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ –  5-letnie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest co raz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w serwisach w/w urządzeń,
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 • hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • centrach ekologicznych systemów grzewczych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – 5-letnie

Kształcenie w tym zawodzie łączy sztukę, technikę, botanikę oraz wiedzę o środowisku.

W trakcie nauki poznasz zagadnienia dotyczące:

 • pielęgnacji i hodowli roślin ozdobnych,
 • projektowania i realizacji terenów zieleni,
 • konserwacji i pielęgnacji istniejących elementów architektury krajobrazu,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości,
 • kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu.

Po ukończeniu technikum architektury krajobrazu możesz  podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania,
 • zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • firmie (swojej) prowadząc działalność gospodarczą.
Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w tym kierunku.
Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka.
Jeśli umiesz malować, rysować, fascynuje Cię przyroda, chcesz poznać tajemnice działalności twórczej.
Zapraszamy  !!!

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – 5 – letnie

W trakcie nauki zdobędziesz umiejętności:

 • stosowania zasad zdrowego żywienia człowieka,
 • układania jadłospisów,
 • przyrządzania potraw kuchni: staropolskiej, nowoczesnej i różnych narodów,
 • dekorowania potraw i stołu,
 • obsługi kelnerskiej i cateringowej,
 • organizowania przyjęć, bankietów itp.
Będziesz mógł brać udział w konkursach, wystawach, wycieczkach zawodowych,  a także w praktykach w krajach UE.
Szkoła umożliwi Ci także zdobycie kwalifikacji  BARMANA.

Możesz kontynuować naukę na  uczelniach o kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka  oraz pokrewnych np. dietetyka.

Przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

Tylko TECHNIK ŻYWIENIA da Ci siłę istnienia!  Będziesz wiedzieć w pracy, w domu, jak nie zaszkodzić nikomu.

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI 5 – letnie

W trakcie nauki uczniowie poznają budowę, zasadę działania, a także obsługę i regulację maszyn i pojazdów rolniczych. Poznają również zasady przeprowadzania ich diagnostyki i napraw.

Absolwent po ukończeniu szkoły może organizować eksploatację i naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. W zakładzie naprawczym będzie mógł nadzorować naprawę pojazdów i maszyn rolniczych, a także przeprowadzać ich regulację i rozruch. Będzie również oceniać stan techniczny sprzętu rolniczego. Może także zajmować się sprzedażą sprzętu rolniczego i jego serwisowaniem.

Ponieważ coraz więcej ciągników i maszyn rolniczych jest wyposażonych w elektroniczne sterowniki, dlatego do dawnej nazwy zawodu – „technik mechanizacji rolnictwa” został dodany wyraz „i agrotroniki”. Uczniowie w czasie nauki poznają zasady sterowanie pracą maszyn na polu przy pomocy satelitów, poznają możliwości komputerowej diagnostyki maszyn i pojazdów, oraz nowoczesne prowadzanie zabiegów polowych w oparciu o „mapowanie pól”, czyli wcześniejsze precyzyjne poznanie zasobności gleb na obrabianych zagonach.

Technik mechanizacji rolnictwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa. Może także samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego. Oczywiście może także samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo rolne. W szkole zdobędzie bezpłatnie prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia do obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych.

Dyplom technika mechanizacji rolnictwa daje absolwentom szkoły prawo prowadzenia gospodarstwa zgodnie z wymogami UE. Dzięki temu nabywają oni prawo do przejęcia gospodarstwa rolnego i uzyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Skip to content