Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Dzień z Ekonomią Cyrkularną

  • 13 czerwca 2022
  • autor: agroradom

W dniu 6 czerwca odbyły się w naszej szkole warsztaty poświęcone ekonomii cyrkularnej przygotowane przez uczniów klasy 3LTb w ramach projektu partnerskiego Erasmus+ „Anchoring Social Circular Economy Attitudes in VET”. Uczniowie technikum weterynarii poznali założenia Społecznej Gospodarki Cyrkularnej mającej na celu inspirowanie ludzi do ponownego przemyślenia, przeprojektowania i dążenia do pozytywnej przyszłości w przekonaniu, że połączenie zasad gospodarki cyrkularnej z przedsiębiorczością społeczną stwarza odpowiednie warunki do wspierania innowacji i kreatywności dla świata, w którym lokalne rozwiązania zaspokajają potrzeby społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

Projekt SCE – VET (Ekonomia Cyrkularna- szkolnictwo i praktyka zawodowa) ma na celu podniesienie, we wszystkich sektorach partnerstwa, świadomości na temat potrzeb, wyzwań i potencjału w zakresie środowiska i zmian klimatu. Priorytetem jest rozwijanie kompetencji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych sektorach związanych ze zrównoważonym rozwojem, koncentrując się na działaniach i metodologii w zakresie zielonych umiejętności sektorowych, a także przyszłościowych MOOC, które lepiej spełniają potrzeby uczniów. Partnerzy projektu podejmują się testowania innowacyjnych praktyk w celu przygotowania uczniów, kadry i odpowiednich interesariuszy do uświadomienia sobie zmian klimatycznych, a także do zmiany nastawienia do takich aspektów jak gospodarka cyrkularna i zielone umiejętności.  Dzięki współpracy w ramach projektu partnerzy umożliwiają zmianę zachowania w zakresie postaw, indywidualnych preferencji, nawyków konsumpcyjnych i stylu życia.

SCE – VET rozwija kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród nauczycieli i liderów edukacyjnych oraz wspiera planowane działania organizacji uczestniczących w projekcie w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Środowisko i działania na rzecz klimatu są kluczowymi priorytetami UE obecnie i w przyszłości. Komunikat w sprawie Zielonego Ładu jest europejską strategią nowego wzrostu i uznaje kluczową rolę szkół, instytucji szkoleniowych i uniwersytetów w angażowaniu uczniów, rodziców i szerszej społeczności w zmiany niezbędne do pomyślnego przejścia do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zdjęcia

Skip to content