plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Matura

W dniach  8,9,10 czerwca 2020   na egzamin maturalny o GODZINIE 9.00 przychodzimy na godzinę 7.30 z dokumentem tożsamości  i CZARNYM DŁUGOPISEM.

  1. Do szkoły będziemy wchodzić  trzema wejściami :

- wejście do sali gimnastycznej nr 1  -  tegoroczni  absolwenci  klas  4tk,4tm,4tu,4tw,4tż  nazwiska od A do M

- główne wejście nr 2  -  tegoroczni  absolwenci  klas  4tk,4tm,4tu,4tw,4tż  nazwiska od N do Z

- wejście ewakuacyjne  (na końcu budynku szkoły) nr 3  - pozostali absolwenci

Zgodnie z wytycznymi  wchodząc do szkoły należy zgłosić  chęć pozostawienia  rzeczy osobistych.

 Przypominam o zakazie  wnoszenia na teren szkoły maskotek, telefonów komórkowych i innych przedmiotów  niepotrzebnych na egzaminie.

  1.  KALKULATORY i wzory zapewnia szkoła.

W roku szkolnym 2019/2020 deklaracje maturalne wypełniamy elektronicznie korzystając z poniższego linku: 

  https://deklaracja.edu.pl/1463010830C

 

Absolwenci składają deklarację w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2020 r.

Pomagamy maturzystom 2020. On-line! - 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty”

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. 

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

 

WYTYCZNE   dotyczące EGZAMINU MATURALNEGO 

 

  1. Podstawowe wytyczne 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.  

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

...

Egzamin maturalny

Opis egzaminu maturalnego

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.
2. Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.
a) Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.
b) W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.
c) W przypadku absolwentów, którzy składają deklarację dyrektorowi OKE, egzamin maturalny zdawany jest w szkole wskazanej przez dyrektora OKE.
3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego – na poziomie podstawowym lub – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych,
c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, 
w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam co w części ustnej, na poziomie podstawowym lub – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych,
d) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym.
4. Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:
w części ustnej:
a) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
b) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
c) z języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego – języka kaszubskiego, w części pisemnej:
a) z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,
b) z matematyki – na poziomie rozszerzonym,
c) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
d) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego – języka kaszubskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
f) z języka mniejszości narodowej – na poziomie rozszerzonym – jeśli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku; pozostali absolwenci mogą wybrać ten język na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym.
5. Język obcy nowożytny, niezależnie od faktu czy został wybrany jako przedmiot obowiązkowy, czy dodatkowy, zdawany jest zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
6. Język mniejszości etnicznej i język regionalny – język kaszubski, wybrany jako przedmiot dodatkowy, może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu częściach egzaminu.
7. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz

...

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image