plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Informacja dla, rodziców, uczniów i wychowawców klas
klas drugich technikum weterynarii, o terminie składania deklaracji oraz terminie egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

dotyczy klas: 2L4A (2Twag), 2L4B (2Twbg), 2LTA (2TWap), 2LTB (2Twbp).

 

Wg aktualnych przepisów obecność uczniów na tym egzaminie jest obowiązkowa. Nieobecność skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń lub rodzic (opiekun prawny) najpóźniej w dniu egzaminu składa w szkole zwolnienie lekarskie).

Decyzję o umożliwieniu zdawania egzaminu w terminie dodatkowym podejmuje na wniosek Dyrektora Szkoły Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu dwóch dni.

 

Sesja lato 2021                              Kwalifikacja ROL.11

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec–lipiec 2021:

do 7 lutego 2021r.

Termin główny:
7–12 czerwca 2021r.

Część pisemna

8–12 czerwca 2021r.

Część praktyczna

Model „d”

7 czerwca 2021 r.

·       Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec–lipiec 2021

·       Termin przekazania szkołom, wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec–lipiec 2021.

·       Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec–lipiec 2021

31sierpnia 2021r.

termin dodatkowy (tylko za zgodą OKE):

23 czerwca do 29 czerwca 2021r.

Część pisemna

23czerwca 2021 r.

Część praktyczna

Model „d”

29 czerwca 2021 r.

 

Deklaracja na egzamin będzie się znajdowała na stronie szkolnej oraz zostanie przesłana przez system Librus.

Proszę o jej komputerowe wypełnienie, następnie podpisanie przez ucznia i złożenie w gabinecie kierownika praktycznej nauki zawodu w terminie podanym powyżej.

Deklaracje ROL.11 klasa 2Tw

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu