plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Egzaminy zawodowe

Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych zima 2021 oraz wykaz przyborów pomocniczych.

 

 

Część pisemna

 

Data

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Godzina wejścia na salę egzaminacyjną

Sala

Kwalifikacja

Liczba zdających

2021-01-12

10

9.35

Sala gimnastyczna

BD.17

19

2021-01-12

10

9.25

RL.10

4

2021-01-12

10

9.30

RL.21

1

2021-01-12

10

9.30

TG.07

2

2021-01-12

12

11.30

Aula

BD.18

20

2021-01-12

12

11.40

MG.03

uczniowie
 klasy 4B4

4

2021-01-12

12

11.40

Sala gimnastyczna

M.02

1

2021-01-12

12

11.40

MG.03

absolwenci szkoły branżowej

6

2021-01-12

12

11.30

TG.16

19

2021-01-12

12

11.20

RL.22

11

2021-01-12

14

13.40

Sala gimnastyczna

MG.42

24

2021-01-12

14

13.30

RL.11

20

 

Na część pisemną proszę przynieść dowód osobisty lub paszport, długopis lub pióro z czarnym tuszem i kalkulator prosty.

W dniu egzaminu kalkulatory nie będą pożyczane młodzieży!

 

Część praktyczna w formie dokumentacji

 

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Godzina wejścia na salę egzaminacyjną

Sala

Kwalifikacja

Liczba osób

2021-01-11

9

8.40

Aula

RL.21

2

2021-01-11

9

8.20

RL.10

18

2021-01-11

9

8.30

Sala gimnastyczna

BD.18

20

2021-01-11

9

8.40

B.22

3

2021-01-11

13

12.35

Sala 101

R.11

3

2021-01-11

13

12.25

RL.22

11

2021-01-11

13

12.25

Aula

TG.16

19

2021-01-11

13

12.35

Sala gimnastyczna

M.46

4

2021-01-11

13

12.25

M.42

24

Na część praktyczną w formie dokumentacji należy przynieść dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz inne pomoce wg wykazu dyrektora CKE zamieszczone w tabeli poniżej:

Lp.

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Pomoce

1.                 

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

2.          

BD.18

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

3.          

M.42

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.          

M.46

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5.          

R.11

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

6.          

RL.10

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

7.          

RL.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i0,2

8.          

RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

9.          

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Część praktyczna w formie wykonania

 

Lp.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Godzina wejścia na salę egzaminacyjną

Sala

Kwalifikacja

Liczba osób

1

2021-01-13

16

15.30

8D

TG.07

1

2

2021-01-18

9

8.30

606

BD.17

4

3

2021-01-18

15

14.30

606

BD.17

4

4

2021-01-19

9

8.30

606

BD.17

3

5

2021-01-19

15

14.30

606

BD.17

3

6

2021-01-20

9

8.30

606

BD.17

3

7

2021-01-26

8

7.30

S.2

RL.11

5

8

2021-01-26

12

11.30

S.2

RL.11

5

9

2021-01-26

16

15.30

S.2

RL.11

5

10

2021-01-27

8

7.30

S.2

RL.11

5

11

2021-01-27

12

11.30

S.2

Rl.10

1

Na egzamin w formie wykonania przynosimy dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) ubranie robocze oraz długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty.

 

Informacja dla uczniów zdających egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator,asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun i ina osoba towarzysząca nie może wejść ze zdającym na teren szkoły
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. (butelki nie wolno stawiać na stoliku egzaminacyjnym).
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Przy wejściu do szkoły na pierwszą część egzaminu zdający otrzymują worki na swoje rzeczy osobiste ( kurtki, telefony maskotki itp.), podpisują kartki w celu ich oznaczenia. Pozostawiają worki w wyznaczonej sali obok sali egzaminacyjnej. Po egzaminie zabierają je ze sobą i przynoszą ponownie na kolejną część egzaminu.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące 
  w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni oraz – 
  w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – chronieniu dłoni przy pomocy rękawiczek jednorazowych;
 12. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu