plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

 

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum weterynarii na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 13.02. do 24.02.2017 roku w ośrodku

DEULA Nienburg

 

W ramach projektu POWER 2016-1-PL01-KA102-023806 pt.„Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 15 grudnia br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za I semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z dziedziną weterynarii, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.

Ankieta