plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 17.10.2016 do 28.10.2016 roku w ośrodku

DEULA Nienburg

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 1 września br. i przekazanie p. Tomaszowi Jagiełło bądź p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen klasyfikacji końcoworocznej roku szkolnego 2015/2016 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z mechanizacją rolnictwa, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

Ankieta - tutaj