plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 24.04.2017 do 05.05.2017 roku w ośrodku

DEULA Hildesheim

 

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2015-1-PL01-KA102-014935  pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”  odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 30 stycznia br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen klasyfikacji śródrocznej za I semestr za rok szkolny 2016/2017 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej  z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z gastronomią,, przetwórstwem artykułów spożywczych, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.