plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

 

logo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE nr 2015-1-PL01-KA102-014935

„Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pt.: Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”,który jest finansowany  przez Unię Europejską w ramach programu PO WER. 

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w okresie 31.12.2015r. do 30.12.2017r.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu - Mobilność w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III, IV kształcących się w zawodzie technik weterynarii (1 grupa), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (2 grupa), technik żywienia i usług gastronomicznych (3 grupa) i technik mechanizacji (4 grupa).
 4. W projekcie biorą udział 18 osobowe grupy uczniów (plus co najmniej dwie na liście rezerwowej), którzy po zakończonym przygotowaniu, pojadą na staż zawodowy do niemieckich Rolniczych Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego DEULA Nienburg i Hildesheim w ustalonych terminach.
 5. Dopuszcza się udział w poszczególnych grupach osób kształcących się w innych zawodach, jeśli wykażą się przed komisją rekrutacyjną zainteresowaniem problematyką grupy, w ramach której chcą wyjechać na staż. Decyzję w tej sprawie podejmują komisje rekrutacyjne na podstawie analizy dokumentów, rozmów z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów zawodowych.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w ZSAiGŻ w Radomiu. w okresie od 01 grudnia 2015r. (1 grupa rozpoczęcie) do 10.06.2017r. (4 grupa – zakończenie).
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego (innego dla każdej z grup) wchodzą:
 • nauczyciele języka niemieckiego
 • nauczyciel zajęć praktycznych, 
 • wychowawcy klas
 1. Rozpoczęcie procesu rekrutacji ogłoszone zostanie m.in. na plakacie informacyjnym, stronie internetowej szkoły, przez radiowęzeł, a także przez wychowawców klas.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,  jest uczniem klasy I, II, III lub IV - lub tegorocznym absolwentem szkoły.
 3. Proces rekrutacji obejmuje:
 • rozmowę kwalifikacyjną
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny :
  • formularz zgłoszenia - ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu,
  • uzyskane wyniki kształcenia, ocena zachowania, opinia wychowawcy,
  • zgodę rodziców
 1. Kryteria rekrutacji:

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. Zaplanowane są II etapy kwalifikacji.

 • I etap
 • Analiza formularzy (ankiet) pozwoli wyłonić komisji co najmniej 20 uczniów, którzy posiadają szerokie zainteresowania zagadnieniami związanymi z danym zawodem, a szczególnie problematyką grupy w ramach której organizowany jest wyjazd, ochroną przyrody oraz postępem technologicznym w poszczególnych branżach.
  • II etap
 • Decydującym kryterium wyboru osób, które przystąpią do drugiego etapu kwalifikacji będą:
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego lub pierwszego semestru (10 punktów max)
  • rozmowa kwalifikacyjna, w tym kompetencje językowe, praca na rzecz szkoły i samorządu uczniowskiego(10 punktów max)

(rozmowa będzie dotyczyła wyjazdu ucznia na staż zawodowy, pod uwagę będzie również brana opinia wychowawcy dotycząca zaangażowania w życie szkoły, reprezentowania szkoły w konkursach,  olimpiadach, udział w imprezach szkolnych, oraz trudna sytuacja ekonomiczna rodziny ucznia, rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkującej tereny wiejskie itp.)

 • zachowanie ucznia, frekwencja, (10 punktów max)
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej uczestników, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W wyniku kwalifikacji końcowej zostaną wyłonione 4 grupy po co najmniej 20 osób, w tym 18 osób na liście głównej
 3. Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczba punktów.
 4. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej liczby punktów, o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
 5. Osoby, które nie zostaną bezpośrednio zakwalifikowane na listę główną, znajdą się na liście rezerwowej.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 7.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenia i dokumenty wynikające z  wymagań i zasad udziału w projekcie i zajęciach przygotowawczych do stażu.
 8.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 10. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, są zobowiązani do udziału wraz z rodzicami/ opiekunami w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu, w trakcie którego zostaną podpisane umowy i inne wymagane dokumenty.
 11. W przypadku niewłaściwego zachowania po ogłoszeniu wyników rekrutacji, następuje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych.

§4

Procedura odwoławcza

 1. Niezakwalifikowani uczniowie będą mieć możliwość złożenia odwołania z dodatkową argumentacją i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.
 2. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Szkoły.

§5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSAiGŻ w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji      (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.