plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Rekrutacja

Nabór do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, podobnie jak do innych szkół odbywa sie drogą elektroniczną na stronie:

Po zalogowaniu i wybraniu szkół należy złożyć wydrukowane i podpisane podanie do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA: Uczniowie ze szkół spoza Radomia mogą dokonywać logowania i wprowadzenia swoich danych do systemu naboru elektronicznego w naszej szkole (ul.Uniwersytecka 6).

 

I. Nabór w roku 2019/2020 do ZSAiGŻ w Radomiu

  Nabór w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu odbędzie się do klas, w których oceny przeliczane będą z następujących przedmiotów:
 

4 - letnie TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum :

1. technikum weterynarii- NOWOŚĆ !!!
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, biologia, chemia
2. technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ!
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka,j.obcy , zajęcia techniczne
3 technikum architektury krajobrazu
  przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka
4 technikum żywienia i usług gastronomicznych
  przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne
5 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, jęz. obcy, zajęcia techniczne
   
   
 

5 - letnie TECHNIKUM na podbudowie szkoły podstawowej :

 1. technikum weterynarii
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, biologia, chemia
 2. technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka,j.obcy , zajęcia techniczne
 3. technikum architektury krajobrazu
  przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka
 4. technikum żywienia i usług gastronomicznych
  przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne
 5. technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, jęz. obcy, zajęcia techniczne

 

3 - letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

   
1. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 3-letnia 
  j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne
 2. ogrodnik - 3 letnia NOWOŚĆ
  j. polski, matematyka, plastyka, wychowanie fizyczne

 

Przeliczanie ocen oraz osiągnięć na punkty - rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

 

II. Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu:

 • Wydrukowane z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podanie podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów).
 • W ZSAiGŻ wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie. Od 20 czerwca 2019 r.  takie skierowanie otrzymuje kandydat, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe). Zaświadczenie należy dostarczyć do 24 lipca do Komisji Rekrutacyjnej.
 • Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
 • W przypadku gdy:
  - rodzina kandydata jest wielodzietna,
  - kandydat ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  - jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne,
  - rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne,
  - kandydat wychowawyny jest przez jednego opiekuna,
  - kandydat objęty jest pieczą zastępczą,
  należy dodatkowo wypełnić załcznik Nr 1 do podania -

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia, karta szczepień.
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie do 12 lipca.
 • Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście zakwalifikowanych do przyjęcia przy czym czynności te nie muszą być dokonywane osobiście przez kandydata.

 

III.  Atuty Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu:
 • szkoła posiada w pełni przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na realizację innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

 • nauka w naszej szkole odbywa się jednozmianowo czyli w godzinach 8.00 - 15.00
 • posiada ciekawy program działalności pozalekcyjnej (m.in. kółka: kelnerskie, historyczne, sportowe zajęcia pozalekcyjne, szkolny wolontariat), 

 • szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, 

 • szkoła umożliwia realizację programu nauki jazdy samochodem i ciągnikami (prawo jazdy kat. B i T), 

 • dysponuje odpowiednimi do wymogów programowych pracowniami, 

 • szkoła posiada nowoczesną pracownię żywienia i gospodarstwa domowego, pracownię weterynarii, pracownię urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • szkoła posiada warsztaty szkolne, 

 • szkoła wyposażona jest w ciągniki, samochody, maszyny rolnicze.

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image