plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Rekrutacja

Rekrutacja

 

Rekrutacja 2021/2022

 

Kandydaci:

logują się przez system naboru i wypełniają podanie na stronie:

https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat.

 

Wypełnione podanie podpisuje rodzic (opiekun prawny) i kandydat, następnie przynosi do szkoły pierwszego wyboru.

 

 

Nabór do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta w Radomiu,  odbywa w sposób elektroniczny:
 
 
na stronie:

Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosek dostarczamy do szkoły pierwszego wyboru. 

 

 

I. Nabór w roku 2021/2022 do ZSCKR w Radomiu

  Nabór w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu odbędzie się do klas, w których oceny przeliczane będą z następujących przedmiotów:
  

5 - letnie TECHNIKUM na podbudowie szkoły podstawowej :

 1. technikum weterynarii
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, biologia, chemia
 2. technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  przedmioty punktowane: j.polski, matematyka,j.obcy , zajęcia techniczne
 3. technikum architektury krajobrazu
  przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka
 4. technikum żywienia i usług gastronomicznych
  przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne
 5. technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, jęz. obcy, zajęcia techniczne

 

3 - letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

   
1. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 3-letnia 
  j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne
 2. kucharz - 3 letnia NOWOŚĆ
  j. polski, matematyka, plastyka, wychowanie fizyczne

 

Przeliczanie ocen oraz osiągnięć na punkty - rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

 Harmonogram rekrutacji

II. Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu:

 • Wydrukowane podanie pobrane z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów)l.
 • W ZSCKR wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie. Od 17 maja 2021 r.  takie skierowanie otrzymuje kandydat, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe). Zaświadczenie należy dostarczyć do 30 lipca
 • Kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ukończenia szkoły podstawowej 
 • Oświadczenie o posiadaniu lub braku dokument z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej - tutaj
 • W przypadku gdy:
  - rodzina kandydata jest wielodzietna, - załącznik
  - kandydat ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  - jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne,
  - rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne,
  - kandydat wychowywany jest przez jednego opiekuna - załącznik
  - kandydat objęty jest pieczą zastępczą,
  należy dodatkowo wypełnić  załączniki do podania 

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia, karta szczepień.
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.
 • Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście zakwalifikowanych do przyjęcia przy czym czynności te nie muszą być dokonywane osobiście przez kandydata.

 

III.  Atuty Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu:
 • jedyna szkoła w Radomiu i regionie prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • szkoła posiada w pełni przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na realizację innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

 • nauka w naszej szkole odbywa się jednozmianowo czyli w godzinach 8.00 - 15.00
 • posiada ciekawy program działalności pozalekcyjnej (m.in. kółka: kelnerskie, historyczne, sportowe zajęcia pozalekcyjne, szkolny wolontariat), 

 • szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, 

 • szkoła umożliwia realizację programu nauki jazdy samochodem i ciągnikami (prawo jazdy kat. B i T), 

 • dysponuje odpowiednimi do wymogów programowych pracowniami, 

 • szkoła posiada nowoczesną pracownię żywienia i gospodarstwa domowego, pracownię weterynarii, pracownię urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • szkoła posiada warsztaty szkolne, 

 • szkoła wyposażona jest w ciągniki, samochody, maszyny rolnicze.

Podkategorie

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu