plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia Edukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 - tutaj

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 10 maja od godz 10.00
do 18 maja do godz. 15.00
(utworzenie bazy kandydatów)
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (na tym etapie brak możliwości wyboru szkoły, do której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próba sprawności fizycznej, chyba że kandydat przystąpił do nich w maju) od 15 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca od godz. 12.00
do 27 czerwca do godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne od 10 maja do 6 lipca
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 6 lipca do godz.12.00
Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 6 lipca od godz. 12.00
do 12 lipca do godz. 10.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 12 lipca do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

do 12 lipca do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 lipca od godz. 8.00
do 16 sierpnia do godz. 16.00

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne od 13 sierpnia
do 28 sierpnia
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do 29 sierpnia do godz. 12.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 29 sierpnia od godz. 12.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 31 sierpnia do godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc do 31 sierpnia do godz. 12.00