plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia Edukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 - tutaj

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 maja 2019 od  8.00
do 20 maja 2019 do 15.00
(utworzenie bazy kandydatów)
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (na tym etapie brak możliwości wyboru szkoły, do której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próba sprawności fizycznej, chyba że kandydat przystąpił do nich w maju) od 17 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) od 21 czerwca od godz. 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne od 13 maja do 15 lipca 2019
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 16 lipca do godz.12.00
Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe) od 20 czerwca 
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 16 lipca od godz. 12.00
do 24 lipca do godz. 10.00 
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 25 lipca do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

do 25 lipca do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lipca od godz. 8.00
do 30 lipca do godz. 12.00

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne do 16 sierpnia
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do 19 sierpnia do godz. 12.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 19 sierpnia od godz. 12.00
do 27 sierpnia do godz. 16.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 28 sierpnia do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc do 28 sierpnia do godz. 12.00