plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE nr 2018-1-PL01-KA102-049060

„Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”

 

 • 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pt.: Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, który jest finansowany  przez Unię Europejską w ramach programu ERASMU+. 

 • 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w okresie 01.08.2018r. do 31.07.2020r.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III, IV kształcących się w zawodzie::

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (1 grupa)

- technik weterynarii (2 grupa),

- technik architektury krajobrazu (3 grupa)

- technik żywienia i usług gastronomicznych (4 grupa)

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz inni uczniowie zainteresowani tematyką energii odnawialnej (5 grupa).

 1. W projekcie biorą udział 14-18 osobowe grupy uczniów (plus co najmniej dwie na liście rezerwowej), którzy po zakończonym przygotowaniu, pojadą na staż zawodowy do niemieckich Rolniczych Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego DEULA Nienburg lub DEULA Hildesheim w ustalonych terminach.

Grupa

Termin

Ośrodek

Zawód

Termin składania zgłoszeń przez uczestników

I

01.10.2018-12.10.2018

DEULA Nienburg

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

14.08.2018

II

18.02.2019-01.03.2019

DEULA Nienburg

technik weterynarii

30.09.2018

III

27.05.2019-07.06.2019

DEULA Nienburg

technik architektury krajobrazu

31.01.2019

IV

30.09.2019-11.10.2019

DEULA Hildesheim

technik żywienia i usług gastronomicznych

30.04.2019

V

18.11.2019-29.11.2019

DEULA Nienburg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

20.06.2019

 

 1. Dopuszcza się udział w poszczególnych grupach osób kształcących się w innych zawodach, jeśli wykażą się przed komisją rekrutacyjną zainteresowaniem problematyką grupy, w ramach której chcą wyjechać na staż. Decyzję w tej sprawie podejmują komisje rekrutacyjne na podstawie analizy dokumentów, rozmów z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów zawodowych.
 • 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w ZSAiGŻ w Radomiu. w okresie od 06 sierpnia 2018r. (1 grupa rozpoczęcie rekrutacji) do 20.06.2019r. (5 grupa – zakończenie rekrutacji).
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego (innego dla każdej z grup) wchodzą:
 • opiekun merytoryczny grupy (nauczyciel/le przedmiotów zawodowych)
 • nauczyciel/le języka niemieckiego
 • nauczyciel/le zajęć praktycznych, 
 • wychowawcy klas
 1. Rozpoczęcie procesu rekrutacji ogłoszone zostanie m.in. na plakacie informacyjnym, stronie internetowej szkoły, przez radiowęzeł, a także przez wychowawców klas.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,  jest uczniem klasy I, II, III lub IV - lub tegorocznym absolwentem szkoły.
 3. Proces rekrutacji obejmuje:
 • rozmowę kwalifikacyjną
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny :
  • formularz zgłoszenia - ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu,
  • uzyskane wyniki kształcenia, ocena zachowania, opinia wychowawcy,
  • zgodę rodziców
 1. Kryteria rekrutacji:

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 40  punktów. Zaplanowane są II etapy kwalifikacji.

 • I etap
 • Analiza formularzy (ankiet) pozwoli wyłonić komisji co najmniej 20 uczniów, którzy posiadają szerokie zainteresowania zagadnieniami związanymi z danym zawodem, a szczególnie problematyką grupy w ramach której organizowany jest wyjazd oraz postępem technologicznym w poszczególnych branżach.
 • II etap
 • Decydującym kryterium wyboru osób, które przystąpią do drugiego etapu kwalifikacji będą:
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego lub pierwszego semestru - łącznie 10 punktów max. – (zaj. prakt, i teoretyczne przedmioty zawodowe)

Średnia ocen (przedział)

Liczba punktów

5,1 i powyżej

5 pkt

4,6 – 5,0

4,5 pkt

4,1 -4,5

4 pkt

3,6 -4,0

3,5 pkt

3,1 – 3,5

3 pkt

2,6 – 3,0

2,5pkt

2,0 – 2,5

2 pkt

poniżej

0 pkt

 

 • kompetencje językowe, p (10 punktów max, w tym ocena klasyfikacyjna maks. 5 pkt, plus opinia nauczyciela j. niemieckiego po rozmowie wstępnej – 5 pkt.),)

Średnia ocen (przedział)

Liczba punktów

5,1 i powyżej

5 pkt

4,6 – 5,0

4,5 pkt

4,1 -4,5

4 pkt

3,6 -4,0

3,5 pkt

3,1 – 3,5

3 pkt

2,6 – 3,0

2,5pkt

2,0 – 2,5

2 pkt

poniżej

0 pkt

 • zachowanie ucznia, frekwencja, (10 punktów max, w tym do 5pkt za ocenę i do 5 pkt za frekwencję). Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze podczas zajęć, a także poza szkołą nie mogą być uczestnikami stażu zagranicznego.

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

5 pkt

bardzo dobre

4 pkt

dobre

3 pkt

poprawne

2 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rozmowa kwalifikacyjna (10 punktów max) będzie dotyczyła motywacji wyjazdu ucznia na staż zawodowy, pod uwagę będzie również brana opinia wychowawcy dotycząca zaangażowania w życie szkoły, reprezentowania szkoły w konkursach,  olimpiadach, udział w  imprezach szkolnych, oraz trudna sytuacja ekonomiczna rodziny ucznia, rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkującej tereny wiejskie itp. (w tym praca na rzecz szkoły i samorządu uczniowskiego) rozmowa z uczestnikiem.

 

 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej uczestników, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W wyniku kwalifikacji końcowej zostanie wyłonionych 5 grup, po co najmniej 20 osób, w tym 18-14 osób na liście głównej (w zależności od liczby miejsc w grupie) oraz co najmniej 2 osoby na liście rezerwowej.
 3. Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczba punktów.
 4. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej liczby punktów, o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
 5. Osoby, które nie zostaną bezpośrednio zakwalifikowane na listę główną, znajdą się na liście rezerwowej.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 7. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenia i dokumenty wynikające z  wymagań i zasad udziału w projekcie i zajęciach przygotowawczych do stażu.
 8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 10. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, są zobowiązani do udziału wraz z rodzicami/ opiekunami w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu, w trakcie którego zostaną podpisane umowy i inne wymagane dokumenty.
 11. Uczestnicy stażu mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu kulturowo – językowo – pedagogicznym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 12. W przypadku niewłaściwego zachowania po ogłoszeniu wyników rekrutacji, następuje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych.
 • 4

Procedura odwoławcza

 1. Niezakwalifikowani uczniowie będą mieć możliwość złożenia odwołania z dodatkową argumentacją i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.
 2. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Szkoły.

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSAiGŻ w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji  (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rankingowej zgodnie z zasadami zawartymi w 2§.